Privacyverklaring Triptiek

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Triptiek, Arbeidsdeskundig Advies VOF (hierna te noemen: Triptiek) verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, een persoonlijk gesprek of via de telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld uw bedrijfsarts, casemanager of werkgever.

Persoonsgegevens

Triptiek verwerkt ‘gewone’ persoonsgegevens zoals: NAW-gegevens, contactgegevens, zoals e- mailadres en telefoonnummers, geboortedatum en –plaats, functiehuis en bedrijfsgegevens, werkervaringen opleidingsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Triptiek verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens zoals: gezondheidsgegevens zoals belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts of verzekeringsarts en overige persoonlijke informatie ten behoeve van arbeidsdeskundige onderzoeken en dienstverlening.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Triptiek is een onafhankelijk bureau van arbeidsdeskundigen. Triptiek adviseert en ondersteunt werkgevers, werknemers, verzekeraars op het gebied van verzuim, re-integratie, schadebeperking en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Met het oog op deze arbeidsdeskundige dienstverlening is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.

Grondslag verwerken van persoonsgegevens

Triptiek verwerkt persoonsgegevens alleen in geval van een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst of als toestemming is verleend. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk vastgelegd.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden daarbij op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken hebben toegang tot de persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens waarvan hij/zij op grond van die toegang kennis heeft genomen. Triptiek draagt er zorg voor dat deze verplichting ook door ingeschakelde derden wordt nageleefd, als deze worden ingeschakeld bij de uitvoering van werkzaamheden. Verstrekte persoonsgegevens door opdrachtgevers zullen worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.

Bewaartermijn

Triptiek zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze gegevens worden bewaard conform de wettelijke regels en termijnen.

Delen met derden

In het kader van haar dienstverlening kan Triptiek persoonsgegevens uitwisselen. Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden. Daarvan is sprake in de volgende gevallen:

  • Triptiek zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw begeleiding of re-integratie (werkgever, arbodienst, casemanager, bedrijfsarts). Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en wij contractuele afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren.
  • Uw werkgever of verzekeraar krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid. Er worden geen medische gegevens verstrekt.
  • Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV.

Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor vooraf bepaalde doeleinden. Deze derden mogen uw gegevens nooit delen met anderen, tenzij wederom met uw uitdrukkelijke toestemming. Triptiek zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Beveiliging

Triptiek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het privacybeleid- en reglement van Triptiek.

Uw rechten

U heeft het recht om Triptiek een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Triptiek verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Triptiek, Arbeidsdeskundig Advies
Noorderweg 160
1222PH Hilversum
kantoor@triptiek.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Triptiek laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is telefonisch te bereiken via 088-1805250. U kunt uw klacht melden via deze webpagina:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Uw rechten

Triptiek kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.