Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Triptiek, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, orderbevestigingen en leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Triptiek zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomsten.

Wanneer door Triptiek gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend zijn toegestaan, laat het de rechten van Triptiek onverlet om alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden uit het feit dat Triptiek één of meer onderdelen van deze voorwaarden soepel toepast. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De bepaling als bedoeld in de vorige volzin zal door Triptiek worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen door Triptiek van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/ Offerte

Alle aanbiedingen van Triptiek zijn vrijblijvend. Triptiek heeft het recht een aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen zijn twee maanden geldig. De inhoud van alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, productbeschrijvingen en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De betreffende gegevens zijn voor Triptiek slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Triptiek is bevestigd. De aanbiedingen zijn gebaseerd op het moment van de aanbieding door opdrachtgever verstrekte informatie. Een ondertekende offerte door opdrachtgever wordt gezien als overeenkomst.
Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door Triptiek uitgebrachte offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Triptiek aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Overeenkomst

De getekende offerte wordt gezien als overeenkomst tussen werkgever = opdrachtgever en Triptiek.

Artikel 4. Diensten

Triptiek spant zich in de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren en continuïteit in de dienstverlening te waarborgen. Triptiek mag werkzaamheden uitbesteden in overleg met de opdrachtgever en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

De te verrichten werkzaamheden zullen slechts in Nederland worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Triptiek al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor en/of onderzoek faciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

Alle gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt Triptiek geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.

Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Triptiek gangbare termijnen leveren. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komen de gevolgen van verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor aanspraken die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Hierbij inbegrepen een besluit door het UWV tot loondoorbetaling in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Triptiek zal jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen.

Indien als gevolg van wettelijke regelingen een kostenstijging voor Triptiek plaatsvindt, is Triptiek gerechtigd per datum inwerkingtreding van de wettelijke maatregel deze gehele kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging, indien deze wijziging een verhoging betreft die ingaat binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

De kosten verbonden aan door Triptiek op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden, zullen, indien de informatie niet gratis aan Triptiek ter beschikking wordt gesteld, aan de opdrachtgever als extra kosten worden doorberekend.

Artikel 6. Facturering en betaling

Facturering Arbeidsdeskundig onderzoek
De arbeidsdeskundige onderzoeken worden gefactureerd na het verrichten en afronden van het onderzoek.

Overige
Alle overige diensten en verrichtingen zullen worden gefactureerd na het einde van de maand waarin de opdracht voor dienstverlening is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Triptiek aangegeven bank – of girorekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bankafschriften van Triptiek aangegeven valuta dag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Triptiek van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Triptiek te vorderen te hebben. Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van anderhalf procent (1,5%) per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van Triptiek op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

Alle in redelijkheid door Triptiek gemaakte kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van vijftien (15%) procent over het totale bedrag. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Bij gebreke van tijdige betaling is Triptiek gerechtigd, ter beoordeling van Triptiek en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Triptiek nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Triptiek het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Wijzigingen van de te leveren diensten

Partijen zijn, na schriftelijke bevestiging, gerechtigd, voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten, wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en), dan wel in het uitvoeringen- en tijdschema daarvan.
Indien de wijziging extra kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de partij die de wijziging heeft voorgesteld, tenzij het gestelde in artikel 5 aan de orde is dan wel schriftelijk anders is overeengekomen. Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat Triptiek diensten levert die conform de wettelijke verplichtingen in het kader van de verzuimbegeleiding zijn en vervolgens nieuwe wet – en/of regelgeving dienaangaande voor Triptiek of voor de opdrachtgever aanvullende verplichtingen met zich meebrengen, worden deze geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Eventuele meerkosten die hieruit voortvloeien zullen worden berekend conform artikel 5.

Te leveren eenmalige en kortstondige diensten kunnen met inachtneming van een annuleringstermijn van minimaal drie (3) werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de opdrachtgever worden geannuleerd.

De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering binnen de toegestane termijn zal Triptiek slechts de kosten van annulering aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Triptiek is aansprakelijk voor niet- behoorlijke nakoming van haar verplichtingen welke niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen die opdrachtgever redelijkerwijs van Triptiek mag verwachten.

Triptiek is aansprakelijk voor materiële- en letselschade die het gevolg is van een tekortkoming, indien en voor zover die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had moeten worden.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden aan Triptiek voor € 10.000, – per gebeurtenis.
Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Triptiek .

Opdrachtgever vrijwaart Triptiek voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever), die ondanks de door Triptiek in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door Triptiek geleverde diensten. Triptiek is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze voorvloeit uit het feit dat opdrachtgever of de bij hem in dienst zijnde werknemer de adviezen van Triptiek niet opvolgt.
Alvorens Triptiek aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Triptiek in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Artikel 9. Meldingsplicht/overmacht

Om juistheid en tijdigheid van de dienstverlening te kunnen garanderen is opdrachtgever verplicht aan Triptiek de benodigde informatie te verschaffen binnen de vastgestelde termijn. Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen als gevolg van overmacht.

Artikel 10. Geheimhouding

Om juistheid en tijdigheid van de dienstverlening te kunnen garanderen is opdrachtgever verplicht aan Triptiek de benodigde informatie te verschaffen binnen de vastgestelde termijn. Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen als gevolg van overmacht.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

Met betrekking tot de door of namens Triptiek geleverde producten en diensten berust het auteursrecht bij Triptiek . De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan Triptiek worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
Triptiek mag, met inachtneming van artikel 10, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden. Triptiek is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan Triptiek bekend was op het moment van de inbreuk.

Artikel 12. Dossierbeheer/ inzage

Triptiek zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt, een dossier bijhouden. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins, welke deel uitmaken van de administratie van Triptiek, is een privacy- en klachtenreglement van toepassing. Deze kan worden opgevraagd bij kantoor@triptiek.nl

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle door Triptiek en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.
De partij, die een beroep doet op overmacht, verplicht zich voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

Artikel 14. Bevoegde rechter

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of van een nader overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of een of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige voorziening te vragen aan de President van de genoemde Rechtbank.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2020.